top of page

Group

Public·13 members

Geodeziya aləti ilə mühendislik inşaatlarının qurulması - Geodeziyanın mühendislikdə rolu və əhəmiyyəti


Geodeziya aləti: Nədir, nə üçün lazımdır və necə işləyir?
Geodeziya aləti, yerin forma, ölçü və istiqamətini dəqiq ölçmək və təsvir etmək üçün istifadə olunan bir cihazdır. Bu cihazlar, geodeziya elminin tətbiqində çox vacib rol oynayır. Bu məqalada, geodeziya alətinin türklük, növlü, istifadü sahülü vü kalibrasiyası haqqında mälumat verilücük.


Geodeziya alëtinin türiflëri
Geodeziya nëdir?
Geodeziya, yunan sözü olub, yerin bölünmësi demëkdir. Yerin bütövlükdë vë yaxud onun ayrı-ayrı hissëlërinin forma vë ölçülërini, xëritë vë planlarda yerin fiziki sëthinin tësvirini almaq üçün elëcë dë müxtëlif növ mühëndis mësëlëlërinin hëllini tëmin etmëk vë yer üzërindë ölçmëlërin yerinë yetirilmë metodlarını öyrënir.
geodeziya aləti


Download: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ft.co%2Fjj1LfeWdRT&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw1LmbxqFMhFsrPs0mtzW8cGGeodeziya alëti nëdir?
Geodeziya alëti, geodeziya elminin praktikasında istifadé olunan bir cihazdır. Bu cihazlar, yer kürésinin radiusunu, yatma dërécésini, qeyri-mütébérliklërini, yer yüzündéki obyektlër arasındaki mésaféni, açını vü yüksékliyini döqiq ölçmék üçün xüsusi optik, elektronik vü satellit texnologiyalarından istifadé edirlër. Geodeziya alétinin asasî funksiyası, yer yüzündéki müxtëlif nöqtéléri koordinat sistémindé ifadé etmék vü aralarındaki münasibétléri müyyén etmékdir.


Geodeziya alétinin növléri
Geodeziya al Geodeziya alétinin növléri çoxsaylıdır vü hër biri müxtëlif mésélëlërin hëllindé istifadé olunur. Aşağıda, ən çox yayğın olan geodeziya alétinin növlërindén bəziləri təqdim edilir.


Alidade
Alidade, bir nöqtədən başqa bir nöqtəyə istiqamət vurulması üçün istifadə olunan optik bir cihazdır. Alidade, bir dairəvi vü ya xətti şkalası, bir nişan götürücü vü ya tələskopu vü bir dönüş məkanizmi ilə təchiz edilmişdir. Alidade, xüsusi bir masanın üzərinə quraşdırılır vü istiqamət ölçmək üçün masanın üzərindəki nöqtələr arasında hərəkət edir.


Dioptra
Dioptra, yer yüzündəki nöqtələrin yüksəklik fərqlərini ölçmək üçün istifadə olunan optik bir cihazdır. Dioptra, bir tələskopu, bir dairəvi şkalası vü bir libelini (su terazisi) olan bir qurğudur. Dioptra, bir stativin üzərinə quraşdırılır vü yatma dairəsi ilə yatma dairësi ilə yatma dairësi ilə yatma dairësi ilə yatma dairësi ilə yatma dairësi il Dioptra, bir stativin üzərinə quraşdırılır vü yatma dairësi ilə yatma dairësi ilə yatma dairësi ilə yatma dairësi ilə yatma dairësi ilə yatma dairësi ilə yatma dairësi ilə yatma dairësi ilə yatma dairësi ilə yatma dairësi ilə yatma dairësini istiqamətləndirir. Dioptra, bir nöqtədən başqa bir nöqtəyə tələskop vasitəsilə baxaraq, şkalanın göstərdiyi açını ölçür vü bu açıya uyğun olaraq yüksəklik fərqini hesablayır.


Dumpy level
Dumpy level, dioptranın sadələşdirilmiş bir növüdür vü yer yüzündəki nöqtələrin yüksəklik fərqlərini ölçmək üçün istifadə olunur. Dumpy level, bir tələskopu, bir libelini vü bir stativini olan bir cihazdır. Dumpy level, tələskopun hündürlüyünü daimi saxlayaraq, istiqamət ölçmək üçün tullantıdan istifadé edir. Dumpy level, bir nöqtədən başqa bir nöqtəyə tullantı vasitəsilə baxaraq, şkalanın göstərdiyi mésaféni ölçür vü bu mésaféyə uyğun olaraq yüks Dumpy level, bir nöqtədən başqa bir nöqtəyə tullantı vasitəsilə baxaraq, şkalanın göstərdiyi mésaféni ölçür vü bu mésaféyə uyğun olaraq yüksəklik fərqini hesablayır.


Geodimeter
Geodimeter, elektronik bir cihazdır vü yer yüzündəki nöqtələr arasındaki mésaféni vü açını ölçmək üçün istifadé olunur. Geodimeter, bir tələskopu, bir lazer vü ya radyo siqnallarından istifadé edən bir ölçmə sistemi, bir dairəvi şkalası vü bir libelini olan bir qurğudur. Geodimeter, bir stativin üzərinə quraşdırılır vü istiqamət ölçmək üçün yatma dairësi ilə yatma dairësini istiqamətləndirir. Geodimeter, bir nöqtədən başqa bir nöqtəyə lazer vü ya radyo siqnalları göndərərək, siqnalların geri qayıdış müddətini ölçür vü bu müddətə uyğun olaraq mésaféni hesablayır.


Theodolite
Theodolite, yer yüzündëki nöqtélér arasındaki açını ölçmék üçün istifadé olunan optik vü mühendislik bir cihazdır. Theodolite, bir télëskopu, iki dairëvi şkalası (yatma vü firlanma dairësi), iki libelini (yatma vü firlanma libeli) vü bir stativini olan bir qurğudur. Theodolite, bir stativin üzériné quraşdırılır vü istiqamét ölçmék üçün yatma vü firlanma dairëlérini istiqamétlëndirir. Theodolite, bir nöqtédén başqa bir nöqtéyé télëskop vasitësilé baxaraq, şkalanın göstérdiyi açını ölçür.


Total station
Total station, geodeziya alétinin ən müasir vü ən funksional növüdür. Total station, geodimeter vü theodolitenin funksiyalarını birlëşdirir vü yer yüzündéki nöqtélér arasındaki mésaféni, açını vü yüksékliyini ölçmék üçün istifadé olunur. Total station, bir télëskopu, lazer vü ya radyo siqnallarından istifadé edén bir ölçmé sistemi, iki dairëvi şkalası (yatma vü firlanma dairësi), iki libelini (yatma vü firlanma libeli), bir kompüteri (ölçüléri saxlamaq, hesablamaq vü xaric etmék üçün) vü bir stativini olan bir cihazdır. Total station, bir stativin üzériné quraşdırılır vü istiqamét ölçmék üçün yatma vü firlanma dairëlérini istiqamétlëndirir. Total station, bir nöqtédén başqa bir nöqtéyé lazer vü ya radyo siqnalları göndérérék, siqnalların geri qayıdış müddétini ölçür vü bu müddété uyğun olaraq mésaféni hesablayır. Hémçinin, total station, télëskop vasitësilé baxaraq, şkalanın göstérdiyi şkalanın göstérdiyi açını vü yüksékliyini ölçür. Total station, kompüter ilé əlaqəli olaraq, ölçüléri saxlayır, hesablayır vü xaric edir. Total station, geodeziya alétinin ən döqiq vü ən sürətli növüdür.


geodeziya aləti nədir


geodeziya aləti qiymətləri


geodeziya aləti satışı


geodeziya aləti kirayəsi


geodeziya aləti kalibrasiyası


geodeziya aləti tamiri


geodeziya aləti istifadə qaydası


geodeziya aləti növləri


geodeziya aləti markaları


geodeziya aləti təsviri


geodeziya aləti tələbləri


geodeziya aləti sertifikatı


geodeziya aləti tədrisi


geodeziya aləti xidmətləri


geodeziya aləti ilə ölçmələr


geodeziya aləti ilə xarita çıxarmaq


geodeziya aləti ilə yerin shakli və ölçülərini aniqlamaq


geodeziya aləti ilə muhandislik inşaatlarının qurulması


geodeziya aləti ilə yerin fiziki sifatlarını öyrənmək


geodeziya aləti ilə yerin astronomik koordinatlarını müəyyənləşdirmək


geodeziya alətindən istifadə edilir


geodeziya alətindən faydalanmaq üçün lazım olan biliklər


geodeziya alətindən faydalanmaq üçün lazım olan sınaqlar


geodeziya alətindən faydalanmaq üçün lazım olan lisenziyalar


geodeziya alëtindën faydalanmaq üçün lazım olan proqramlar


geodeziya alëtindën faydalanmaq üçün lazım olan avadanlıqlar


geodeziya alëtindën faydalanmaq üçün lazım olan standartlar


geodeziya alëtindën faydalanmaq üçün lazım olan metodlar


geodeziya alëtindën faydalanmaq üçün lazım olan qaydalar


geodeziya alëtindën faydalanmaq üçün lazım olan tibbi şartlar


Geodeziya alétinin istifadé sahéléri
Geodeziya alétinin istifadé sahéléri çox genişdir vü hër biri müxtélif mésélëlërin hëllindé istifadé olunur. Aşağıda, ən çox yayğın olan geodeziya alétinin istifadé sahélérindén bəziléri təqdim edilir.


Yerin forma vü ölçülérinin təyini
Geodeziya alétinin ən əsas istifadé sahési, yerin forma vü ölçülérinin təyini vü xaric edilmésidir. Bu sahédé, geodeziya alétindén istifadé edilir, yer kürésinin radiusunu, yatma dërécésini, qeyri-mütébérliklërini, yer yüzündéki obyektlér arasındaki mésaféni, açını vü yüksékliyini döqiq ölçmék üçün. Bu mälumatlar, yerin fiziki xarakteristikalarını anlamaq, yerin hër hansı bir hissésinin xaritasını çıxarmaq, yerin qlobal koordinat sistémindé ifadé etmék üçün vacibdir.


Xəritə vü planların hazırlanması
Geodeziya alétinin digér bir istifadé sahési, xəritə vü planların hazırlanmasıdır. Bu sahédé, geodeziya alétindén istifadé edilir, yer yüzündéki obyektlérin forma, ölçü vü istiqamétlérini ölçmék vü bu obyektléri xəritədé uyğun olaraq göstérmék üçün. Bu xəritélér, yerin fiziki sëthinin təsvirini vermék, yerin coğrafi vü siyasi bölgülénmésini göstérmék, yerin iqtisadi vü mühitvi potensialını dëyérléndirmék üçün lazımdır.


Mühendislik inşaatı vü qidiruv işléri
Geodeziya alétinin başqa bir istifadé sahési, mühendislik inşaatı vü qidiruv işléri Geodeziya alétinin başqa bir istifadé sahési, mühendislik inşaatı vü qidiruv işléridır. Bu sahédé, geodeziya alétindén istifadé edilir, inşaat obyektlérinin yerlëşdirilmési, tənzimlénmési, nəzarét edilmési vü ölçülérinin alınması üçün. Hémçinin, geodeziya alétindén istifadé edilir, yeraltı vü yeralma sərvétlérinin aşkarlanması, kəşfiyyatı vü istismarı üçün. Bu işlér, mühendislik infrastrukturunun inkişafı, yerin iqtisadi vü mühitvi resurslarının effektiv istifadési üçün əhəmiyyətlidir.


Geodeziya alétinin seçimi vü kalibrasiyası
Geodeziya alétinin seçimi vü kalibrasiyası, geodeziya ölçülérinin döqiqliyi vü keyfiyyəti üçün çox mühüm bir məsələdir. Geodeziya alétinin seçimi, ölçmék istənilən obyektin xarakteristikalarına, ölçmék üsuluna, ölçmék şəraitinə vü ölçmék məqsədinə uyğun olmalıdır. Geodeziya alétinin kalibrasiyası isə, geodeziya alétinin işləmə parametrlérinin standart qiymətlərə uyğunluğunu yoxlamaq üçün aparılan bir prosesdir. Geodeziya alétinin kalibrasiyası, geodeziya alétinin istehsalı, təmiri, tullantısı vü ya dəyişdirilmési zamanı vü ya müntəzəm aralıqlarla aparılmalıdır. Geodeziya alétinin kalibrasiyası, geodeziya ölçülérinin səhvini azaltmaq, geodeziya alétinin effektivliyini artırmaq vü geodeziya alétinin uzunömürlülüyünü təmin etmək üçün vacibdir.


Nümuné geodeziya aléti cédvéli

Geodeziya aléti


Ölçmé parametri


Ölçmé döqiqliyi


Ölçmé mésafési


Ölçmé şkala tipi


Alidade


Istiqamét


+/- 1 dairëvi döqüm


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page